สำนักเทศกิจจัดพิธีรวมพลรับมอบนโยบายและปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาเทศกิจ ครบรอบปีที่ 37 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักเทศกิจจัดพิธีรวมพลรับมอบนโยบายและปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาเทศกิจ ครบรอบปีที่ 37

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.65 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรวมพลรับมอบนโยบายและปฏิญาณตนของสำนักเทศกิจ เนื่องในวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบปีที่ 37 ประจำปี 2565 โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ ร่วมพิธี ณ ห้องกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ได้รับการก่อตั้งมาจวบจนปัจจุบัน เป็นเวลา 37 ปี โดยพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ในวาระเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ต่อมาได้รับมอบหมายความรับผิดชอบให้มีบทบาทหน้าที่สำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ อาทิ การจัดระเบียบเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบาย การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับใช้กับผู้กระทำผิด เพื่อเสริมสร้างให้สังคมเมืองกรุงเทพฯ มีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น ในยามที่บ้านเมืองประสบพิบัติภัยโรคร้ายแพร่ระบาด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เทศกิจกรุงเทพมหานคร ได้ระดมสรรพกำลังเข้าปฏิบัติการร่วมกับทุกหน่วย เข้าให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว เทศกิจกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผล ภายใต้คำขวัญที่ว่า “เทศกิจ เป็นมิตรกับทุกคน จริงจัง จริงใจ รับใช้ประชาชน”

สำหรับพิธีรวมพลรับมอบนโยบายและปฏิญาณตนของสำนักเทศกิจ เพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้กระทำความดี มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความอุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและประชาชนทั่วไป จำนวน 48 ราย รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นายธานินทร์ เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต ที่กระทำความดีในการเข้าช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในอันตราย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่นายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้านเทศกิจ ด้วยความสามารถ วิริยะ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีและควรยกย่องสรรเสริญ มอบโล่แสดงความยินดีแก่นางสาวธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ พนักงานเทศกิจ ส1 สังกัดสำนักเทศกิจ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินในการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงแชมป์โลก World master Athletics Championship 2022 ณ เมืองแทมเปรู ประเทศฟินแลนด์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 37 ปี และกล่าวแสดงความชื่นชมกับข้าราชการและบุคลากรในสายงานเทศกิจที่ได้รับเกียรติบัตร “เทศกิจทำความดี” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความดีงาม ทุ่มเทเสียสละ เพื่อองค์กรและสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ให้มั่นคงและยืนนาน สำหรับเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกท่านที่มาในวันนี้ ขอให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน แม้ท่านไม่ได้รับเกียรติบัตรใดๆ แต่การที่ท่านได้มาร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ความมีวินัย และความพร้อมเพรียงนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่จะดูแลรับใช้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำเป็นต้องใช้ความเข้มแข็งและความอดทน ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนด้วยเช่นกัน เพราะงานด้านเทศกิจเป็นงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งในการดำเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย บางครั้งอาจมีความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจและประชาชน จึงขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานอย่างผู้มีความรู้และมีคุณธรรมควบคู่กัน โดยมีความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็น ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงใช้กฎหมายได้อย่างมีคุณธรรม อีกทั้งมีจิตใจมุ่งบริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน สร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นที่น่าพอใจ ทั้งการจัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงการเป็นกำลังสนับสนุนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนดไว้เป็นอย่างดี ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเทศกิจ เกิดจากความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเท ขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน รวมทั้งต้องรวมกันเป็นหนึ่ง เป็นพลังอันเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อความผาสุกของประชาชน ความสำเร็จของงานในวันนี้ คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจและครอบครัวประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และร่วมดูแลแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น