รมว.พม. เปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมแห่งที่ 2 ณ จ.พิษณุโลก มุ่งดูแลเด็ก เยาวชนเปราะบาง ขยายโอกาสการศึกษา สร้างต้นกล้าคุณธรรม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. เปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมแห่งที่ 2 ณ จ.พิษณุโลก มุ่งดูแลเด็ก เยาวชนเปราะบาง ขยายโอกาสการศึกษา สร้างต้นกล้าคุณธรรม


เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย โดยมี นางจตุพร  โรจนพานิช  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน จากนั้นเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเนินเพิ่ม ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย และมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 27 ราย  และถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครัวเรือน 
นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งที่สอง เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชนเปราะบางที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลําบากในพื้นที่ที่จําเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา อาศัยในครอบครัวยากจน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง แต่มีความใส่ใจในการศึกษา มีความประพฤติดี และอาจจะไม่มีทุนการศึกษา ด้วยการให้การอุปการะและพัฒนาศักยภาพ โดยสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา พร้อมทั้งที่อยู่ที่พักและอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสริมทักษะการประกอบอาชีพไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งเสริมสร้างทัศนคติ อุปนิสัย พฤติกรรมที่ดี โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน สามารถเติบโตเป็นต้นกล้าคุณธรรมที่เป็นคนดีและเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก มีเด็กในความอุปการะจํานวน 27 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันฯ  และโรงเรียนนครไทยและวิทยาลัยการอาชีพ อําเภอนครไทย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. จะขับเคลื่อนการดําเนินงานเพาะต้นกล้าคุณธรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชนเปราะบางทั่วประเทศ พร้อมขยายการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดนราธิวาสและลําพูน 


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นการให้บริการเชิงรุกสำหรับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  โดยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service - OSS) สำหรับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชนและ อพม. ในพื้นที่ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น