พม. มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  20 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 82 ราย และประจำปี 2565 จำนวน 51 ราย รวมทั้งสิ้น 133 ราย 


โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2564 และ 2565 แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน  และนางจตุพร  โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพนายจุติ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS - UN) ได้ประกาศให้ปี พุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และช่วยสร้างเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
อีกทั้งเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8  ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนของประเทศ  จึงได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมและแสดงออกเชิงสร้างสรรค์  พัฒนาศักยภาพตนเอง เจริญเติบโตสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคมได้ อีกทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนต่อไป

นางจตุพร กล่าวต่อไปว่า พิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 และประจำปี 2565  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถอันเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  2) กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  3) บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ 4) องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  

สำหรับปี 2564 มีผู้เข้ารับรางวัล จำนวน 82 ราย แบ่งออกเป็น 11 สาขา ได้แก่ 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน  2. สาขาการศึกษาและวิชาการ  3. สาขากีฬาและนันทนาการ  4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน   8. สาขาศิลปวัฒนธรรม  9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม  10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และ 11. สาขาอาชีพ  และสำหรับปี 2565 มีผู้เข้ารับรางวัล จำนวน 51 ราย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  2. ด้านการศึกษา วิชาการ และนวัตกรรม และ 3. ด้านศิลปวัฒธรรม การสื่อสาร และอาชีพ โดยสามารถติดตามรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.dcy.go.th  ทั้งนี้  วันนี้ (20 ก.ย. 65) เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ขอฝากให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงพลังของตนเอง เพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นถึงความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติอย่างแท้จริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น