กทม.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 ตั้งเป้าปลอดโรคภายในปี 2575 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 ตั้งเป้าปลอดโรคภายในปี 2575

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการในวันนี้ เป็นการหารือการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญสร้างความตระหนักของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ให้เลี้ยงด้วยความรักอย่างถูกวิธีและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในปี 2565 กรุงเทพมหานคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นองค์ประธานเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2575 ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้

งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 (World Rabies Day 2022) มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีธีมงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า "Rabies:One Health, Zero Death" และมีการโหวตจากภาคีเครือข่ายจัดงาน ได้เป็นธีมภาษาไทยว่า "ทุกภาคส่วนร่วมใจ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า" กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงาน การเสวนา การมอบธงสัญลักษณ์งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขข้าโลกแก่เจ้าภาพปี พ.ศ. 2566 การรับประทานโล่ประกาศเกียรติ และโล่รางวัล Thailand Rabies Award ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

สำหรับรูปแบบการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานครได้เชิญองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และองค์กรเอกชน เช่น สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นคณะกรรมการจัดงาน

โดยงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2550 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลัก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อตกลงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักและจะมีการมอบธงให้กับเจ้าภาพในปี ต่อไปในวันเปิดงาน

ทั้งนี้ องค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และเกิดความร่วมมือกันในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้


แสดงควา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น