พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติ อพม. และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ปี 2564 ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเปิดOne Stop Service ที่ จ.พิษณุโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. ยกย่องเชิดชูเกียรติ อพม. และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ปี 2564 ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเปิดOne Stop Service ที่ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบโล่ เข็ม และประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัคร และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับภาคเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด) โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เพื่อเปิดโครงการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ (One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ พร้อมทั้งเปิดจุดลงทะเบียนสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่ 

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้รับบริการและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. จึงได้ขับเคลื่อนโครงการมอบโล่ เข็ม และประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัคร และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (9 จังหวัด) วันนี้ มีผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวนทั้งสิ้น 31 คน และ 1 องค์กร ได้แก่ 1) อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 19 คน 2) องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 1 องค์กร 3) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ จำนวน 2 คน 4) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) จำนวน 1 คน  และ 5) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น จำนวน 9 คน 


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. จะเป็นตัวแทนของกระทรวง พม. และรัฐบาลในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่ไม่มีโอกาส โดยเราพยายามจะให้ทุกหมู่บ้านมี อพม. อย่างน้อย 2 คน แต่ความต้องการเฉลี่ย คือ 10 คนต่อ 1 หมู่บ้าน ซึ่ง อพม. จะช่วยชี้เป้า ช่วยเหลือเยียวยา เฝ้าระวัง และคอยติดตาม นับเป็นจิตอาสาที่แท้จริง เพราะว่ากระทรวง พม. ไม่มีเงินเดือนให้ และเป็นที่น่าชมเชยว่า ช่วงวิกฤติโควิด – 19  อพม. ทุกคน ทุ่มเททำงาน โดยไม่คิดถึงอันตรายของตนเอง  ช่วยกระทรวง พม. ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งทุกคนได้ทำงานด้วยใจนำ ด้วยจิตวิญญาณ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ (One Stop Service) เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ  ดำเนินการโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการนำร่องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สำหรับการให้บริการครบวงจรในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) ด้วยการค้นหาคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ พร้อมทั้งรับบัตรประจำตัวคนพิการ และขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้อย่างครบถ้วนภายในวันเดียว นับเป็นการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐให้กับคนพิการได้สามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น