ดีเดย์! เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 19 ต.ค. ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ ผู้ไม่มีครอบครัวลงผ่านเว็บไซต์ได้เลย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

ดีเดย์! เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 19 ต.ค. ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ ผู้ไม่มีครอบครัวลงผ่านเว็บไซต์ได้เลย

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมหน่วยรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และสำนักงานเขตพระนคร โดยมี ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารเขต และผู้เกี่ยวข้อง นำตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล จากการตรวจเยี่ยมในวันนี้ มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลกับประชาชนทุกขั้นตอน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำว่า ผู้ประสงค์ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 19 ต.ค. 65 สำหรับผู้ที่ไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยรับลงทะเบียน ส่วนผู้ที่มีครอบครัวสามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และเมืองพัทยา โดยสามารถลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนแห่งใดก็ได้ที่ท่านสะดวก

ในส่วนของการลงทะเบียนจะมีหลักการลงทะเบียนรายบุคคล พร้อมตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัว ซึ่ง “ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

● คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ มีดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ต้องไม่เป็นภิกษุ/สามเณร/นักพรต/นักบวช ผู้ต้องขัง/ผู้ถูกกักกัน/ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน/ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง หรือ ส.ส./ส.ว.
4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนและรายได้เฉลี่ยของครอบครัว ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียน และทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัว ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
6. ต้องไม่มีอสังหาริมทรัพย์ หรือมีอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เช่น มีห้องชุด ขนาดไม่เกิน 25 ตารางวา มีที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรขนาดไม่เกิน 1 ไร่ กรณีเป็นเกษตรกร มีที่ดินขนาดไม่เกิน 10 ไร่ เป็นต้น

7. ไม่มีหนี้สิน หรือมีหนี้สินเงินกู้เพื่อการซื้อบ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เงินกู้เพื่อการซื้อรถไม่เกิน 1 ล้านบาท

8. ไม่มีบัตรเครดิต

● ช่องทางการลงทะเบียน ประกอบด้วย
1. การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th

• กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว สามารถกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียน
• กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ให้เลือกหน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จากนั้นนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน
2. การลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน (สำนักงานเขต 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ) ผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (กระดาษ)
• กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (หากสะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำขั้นตอนได้)
• กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ (กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้แบบฟอร์มลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ และเอกสารมอบอำนาจ ประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

● ระยะเวลาโครงการ

1. เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และหน่วยรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 19 ต.ค. 65

2. ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ทุกวันศุกร์ (16 ก.ย. 65 / 23 ก.ย. 65 / 30 ก.ย. 65 / 7 ต.ค. 65 / 14 ต.ค. 65 / 21 ต.ค. 65 / 28 ต.ค. 65) หากถูกต้อง ให้รอตรวจสอบคุณสมบัติ แต่หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน
3. ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ เดือน ม.ค. 66 หากผ่าน ให้รอยืนยันตัวตน แต่หากไม่ผ่าน ให้อุทธรณ์ผล
4. ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ทางธนาคารธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดือน ม.ค. 66
5. ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น