เปิด หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ พร้อม ปั้น ปรุง เปลี่ยน 70 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสู่ NEW WORLD - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปิด หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ พร้อม ปั้น ปรุง เปลี่ยน 70 นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสู่ NEW WORLD


ดร. อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ ณ. True Digital Park กรุงเทพมหานคร หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เป็นหลักสูตรอัจฉริยะพิเศษที่ออกแบบสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรนี้ เป็นวิสัยทัศน์ของ ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ชี้นำแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Genius Academy ตลอด 6 หลักสูตรที่ผ่านมา โดยมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ เป็นเกษตรโลกใหม่ NEW WORLD ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา คือการมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมทั่วไปต่อไปได้
สืบเนื่องจากกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรแปรรูป) ที่มุ่งพัฒนาภาคเกษตรไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์/สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะและมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์พร้อมกับการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่”

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นว่า “เกษตรอุตสาหกรรม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ แข็งแกร่งและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง เนื่องจากเกษตรอุตสาหกรรมคือธุรกิจทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตรของไทยให้เป็น Smart Farmer หรือการนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐาน การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตอย่างเป็นระบบและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (SME เกษตร) ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการดำเนินกิจกรรม “DIPROM GENIUS AGRO 360” ในครั้งนี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรม Genius Academy มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้มีการดำเนินการ Genius Academy Season 1, 2 และ 3 และ Mini Genius Academy (Genius The IDOL และ Genius The Creation) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมี
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์และความรู้ในการเข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม Genius Academy ทั้ง 5 หลักสูตรที่ผ่านมา จนสามารถพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง และสามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก เป็นภาพผลลัพธ์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในปีงบประมาณ 2565

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือในชื่อประชาสัมพันธ์ “DIPROM GENIUS AGRO 360” ในครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงเกษตรท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” ในปีนี้ ได้มีประกาศผลการคัดเลือก 70 กิจการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกกับเหล่าอัจฉริยะโค้ชแบบออฟไลน์ (On Site) 6 วัน ในวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2565 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ ต่อด้วยการออกไปทำกิจกรรมอีก 5 วัน (On Tour) กับห้องเรียนที่น่าอิจฉา วิว 360 องศา จังหวัดเชียงราย และยังมีการ Consult ธุรกิจเชิงลึก และทำ Mini Thesis ตลอด 3 เดือน โดยทีมอัจฉริยะโค้ชที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน มีประสบการณ์จริงที่จะมาถ่ายทอดวิสัยทัศน์มุมมองโลกใหม่ของการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา ให้คุณได้มองเห็นโลกใหม่ที่อยู่อีกด้านของทฤษฎีและความเข้าใจในเรื่องการเกษตรแบบเดิม ๆ เพื่อศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้จัดการกับ Big Data ของโลกเกษตร บนแนวคิด “IAID MODEL” นวัตกรรมผสานเทคโนโลยี และในหลักสูตรยังมุ่งเน้นให้คุณได้ต่อยอดธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero เพื่อลัดความสำเร็จทางธุรกิจให้สั้นลงด้วยการเรียนรู้แบบเฉพาะทาง ซึ่งในปีนี้แบ่งทีมพัฒนาผู้ประกอบการออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สาย A (New World 360 : Tech Solution) และ สาย B Vision 360 : Product & Service Hero)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line Official: @geniusacademy หรือ Facebook: Genius Academy หรือโทร. 06 4721 8102


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น