รัฐบาลผนึก 12 กระทรวง พัฒนาศักยภาพเด็ก นายกฯ ย้ำ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รัฐบาลผนึก 12 กระทรวง พัฒนาศักยภาพเด็ก นายกฯ ย้ำ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย


เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย "เก่งดี มีทักษะ แข็งแรง" ในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวง 12 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมลงนาม

ภายหลังนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีระบุ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่มีอัตราการเกิดต่ำ และยังมีเด็กไทยบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุข การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองที่จำเป็น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้ายทายอย่างยิ่งของรัฐบาล ในการสร้างกำลังคนคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง ผันผวน เกิดความไม่แน่นอนตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้คนมีความพรัอม เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเสริมสร้างให้เด็กไทยทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มขีดศักยภาพในทุกมิติ เป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเป็นหลัก รัฐบาลจึงได้ผลักดันการแก้ไขปัญหา การพัฒนาเด็กไทยอย่างเร่งด่วน และต้องเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งระบบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย ให้มีความพร้อมรอบด้านและเติบโตอย่างสมดุล สามารถดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 12 กระทรวงในวันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือจากทุกกระทรวง เพื่อสานพลังสร้างเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้แข็งแกร่ง มีคุณภาพ และเป็นพลังแห่งอนาคตของประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ เพื่อยกระดับศักยภาพเด็กไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น