คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบริการประชาชนด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร พร้อมD-Day สอบนายหน้าประกันภัยเดือนหน้า - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบริการประชาชนด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร พร้อมD-Day สอบนายหน้าประกันภัยเดือนหน้า


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครนายก (สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก) แห่งใหม่ โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 220 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่าจากภารกิจของสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทน
ของสำนักงาน คปภ. ที่มีภารกิจสำคัญในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก (เดิม คือ สำนักงานประกันภัยจังหวัดนครนายก) ตั้งอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก 
ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 1 มีพื้นที่ใช้สอย 59.4 ตารางเมตร โดยได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก แต่ด้วยภารกิจของสำนักงานในทุก ๆ ด้านที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้องดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด ทั้งจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน คปภ. ที่ทำการเดิมจึงไม่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่และยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้มอบนโยบายให้ไปหาที่ทำการแห่งใหม่ จนทำให้สามารถไปเช่าอาคารที่ทำการแห่งใหม่เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง มีเนื้อที่ใช้สอย 432 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน มีห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้องประชุม ห้องสอบนายหน้าประกันภัยซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการเป็นศูนย์สอบนายหน้าประกันภัยตั้งแต่เดือนหน้า เพื่อรองรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 

ทั้งนี้ เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และสามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการมากยิ่งขึ้น สำหรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก แห่งใหม่นี้ จะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ มีระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย 

โดยสำนักงาน คปภ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ อันจะเป็นประโยชน์และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น อันจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. สมาคมศิษย์เก่า วปส. และภาคธุรกิจประกันภัย ได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์ทองเพื่อใช้ในการบริการประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

จากข้อมูลของธุรกิจประกันภัยที่สำคัญของจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก พบว่า ปัจจุบันจังหวัดนครนายก มีบริษัท/สำนักงานตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 22 แห่ง จำนวนตัวแทน-นายหน้า 194 คน ธนาคารพาณิชย์ 26 สาขา ช่วงปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 1 พันล้านบาท ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบัน มีบริษัท/สำนักงานตัวแทน-นายหน้าประกันภัย 25 แห่ง จำนวนตัวแทน-นายหน้า 256 คน ธนาคารพาณิชย์ 40 สาขา ช่วงปี 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมเกือบ 3 พันล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันภัยภาพรวมทั้งสองจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ จังหวัดนครนายก ยังเป็นจังหวัดแรกที่ริเริ่มให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 “ขุนด่านเกมส์” ซึ่งสำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้การสนับสนุนและมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม มีชื่อเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม “ขุนด่านเกมส์” ครั้งที่ 39 จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 836 ล้านบาท โดยได้มีพิธีมอบกรมธรรม์ดังกล่าวให้แก่จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.

ต่อมาในปีเดียวกัน ก็เป็นจังหวัดแรกที่ริเริ่มให้มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์” ซึ่งสำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้การสนับสนุนและมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม มีชื่อเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม “นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 315 ล้านบาท โดยได้มีพิธีมอบกรมธรรม์ดังกล่าวให้แก่จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน คปภ. ได้สนับสนุนการประกันภัยให้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและราษฎรที่มีจิตอาสาในการดูแลเฝ้าระวังจากการบุกรุกของช้างป่า ในตำบลสาริกา อำเภอเมือง และตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและการดูแลเฝ้าระวังจากการบุกรุกของช้างป่าที่มาทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยมอบ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาเฝ้าระวังช้างป่า” ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่และอาสาสมัคร จำนวน 39 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย) มารับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จังหวัดนครนายก

ด้านนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่าสำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท หน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในการกำกับ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ให้กับประชาชนชาวนครนายกและประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนำรถเข้าสู่ระบบการประกันภัย และใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเมื่อมีอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงเชื่อว่าการเปิดสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก แห่งใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีให้สำนักงานแห่งนี้จะช่วยให้การติดตามบริษัทประกันภัยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนได้มากขึ้น รวมทั้งส่งผลในการพัฒนาจังหวัดนครนายกได้อย่างดียิ่ง

ในตอนท้าย เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวว่า “ที่ทำการใหม่ของสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก แห่งนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับบริการที่ดี และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย รวมทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประกันภัยยิ่งขึ้น”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น