รมว.พม. ชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน ” Ministerial Roundtable”ในการประชุม WUF ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. ชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน ” Ministerial Roundtable”ในการประชุม WUF ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้แทนคณะจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable) ร่วมกับผู้แทนจากนานาประเทศ ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมืองคาโตวิทเซ (Katowice) สาธารณรัฐโปแลนด์นายจุติ กล่าวว่า ความยากจนและวิกฤตการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อความเท่าเทียมด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งโลกได้เผชิญกับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวและสังคมที่ดีนายจุติ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลไทยยึดมั่นในหลักธรรมมาธิบาล ความเสมอภาค ความเป็นกลางในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยพร้อมดำเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น