สำรวจศูนย์ BFC เขตพญาไทและเขตดุสิต พร้อมหาแนวทางปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำรวจศูนย์ BFC เขตพญาไทและเขตดุสิต พร้อมหาแนวทางปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ
เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น.
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตพญาไท และเขตดุสิต โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท เขตดุสิต สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูล


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการสำรวจศูนย์ BFC เขตพญาไท และเขตดุสิต ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการประชาชน ซึ่งสำนักงานเขตบางแห่ง ตัวอาคารมีขนาดเล็ก และพื้นที่ภายในศูนย์ BFC มีความแออัดคับแคบ อีกทั้งงานบางประเภทไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในศูนย์ BFC ต้องผ่านกระบวนงานหลายขั้นตอน นอกจากนี้ยังพบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนเริ่มชำรุดเสียหาย จากอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ที่ผ่านมาได้สำรวจศูนย์ BFC เขตดินแดง และเขตราชเทวี ซึ่งศูนย์ BFC เขตดินแดงและเขตดุสิต จะมีปัญหาคล้ายกันตรงข้อจำกัดด้านสถานที่

“สำนักงานเขตและสำนักงานปกครองและทะเบียน จะรวบรวมข้อมูลจัดทำงบประมาณในการปรับปรุงศูนย์ BFC ส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อบรรจุในแผน เตรียมนำเข้าที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครแปรญัตติ ซึ่งจะเปิดการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในวันที่ 6 ก.ค.65 นี้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางงบประมาณที่ไม่ผ่านการพิจารณา หรืออาจตัดบางโครงการออกไป ในขณะเดียวกันทางฝ่ายบริหารก็จะเสนอโครงการอื่นเข้าไปทดแทน ซึ่งการปรับปรุงศูนย์ BFC ก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการและติดต่อราชการกับกรุงเทพมหานคร” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว


สำหรับศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center : BSC) สู่การเป็นศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) โดยนำงานบริการของ 10 ฝ่ายในสำนักงานเขต มาให้บริการรวมกันที่จุดเดียว ในวันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป วันเสาร์ ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเฉพาะแจ้งเกิดและแจ้งตาย ประชาชนที่จะขอรับบริการสามารถจองคิวผ่าน Application “BMA Q”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น