พม.-มูลนิธิฯ-คณะธรรมจาริก เชิญร่วม “พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2565″ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พม.-มูลนิธิฯ-คณะธรรมจาริก เชิญร่วม “พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2565″ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่พุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะพระธรรมจาริก ขอเชิญร่วมกุศล “พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2565” จำนวน 170 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานครการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของพระธรรมจาริกที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรบนพื้นที่สูงหันมาเลื่อมใสแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นจำนวนมาก และได้ส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาอุปสมบททุกปี เมื่ออุปสมบทแล้วจะได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการต่าง ๆ ทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญ เมื่อจบการศึกษาถ้ายังอยู่ในสมณเพศก็จะออกไปปฏิบัติงานเผยแพร่พุทธศาสนาตามหมู่บ้านบนพื้นที่สูง และได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาสูงสุดจนถึงระดับอุดมศึกษา สำหรับผู้ที่ลาสิกขาบทสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ดังนั้น การทำบุญโดยบริจาคร่วมกุศลบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จึงเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการสนับสนุนคนให้ได้รับการพัฒนา มีโอกาสได้รับการศึกษา สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือชุมชน สังคมได้

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านช่องทางธนาคาร ดังนี้
ชื่อบัญชี “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร”
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว ออมทรัพย์ เลขบัญชี 021-1-22540-1
2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางลำพู
ออมทรัพย์ เลขบัญชี 201-0-59714-0
3) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาปากคลองตลาด ออมทรัพย์ เลขที่ 810-2-01347-4โดยส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อรับใบอนุโมทนา/ใบเสร็จได้ทาง
line: @thammahighland หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2659 6128, โทรสาร 0 2659 6127

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น