รองผู้ว่าฯ ทวิดา แนะวิทยาลัยพัฒนามหานคร วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งอย่างซื่อสัตย์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯ ทวิดา แนะวิทยาลัยพัฒนามหานคร วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งอย่างซื่อสัตย์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65  รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินราธิราช ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินราธิราช รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินราธิราช คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินราธิราช อาจารย์ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของวิทยาลัยฯ และผู้แทนชุมชนรอบวิทยาลัยฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมิราธิราช และผ่านระบบออนไลน์

โดยรองผู้ว่าฯกทม.ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช กล่าวว่า ในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์หรือกระบวนการจัดทำแผนนั้น ยิ่งเราซื่อสัตย์กับตนเองมากเท่าไร วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของหน่วยงานละเอียดเท่าไร แผนก็ตรงมากเท่านั้น พร้อมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมแนะนำให้ปรับกลไกในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทำ โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนวมินราธิราช (Navamindradhiraj University: NMU) และวิทยาลัยพัฒนามหานคร (Institute of Metropolitan Development: IMD) เข้ากับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ซึ่งมีจำนวน 216 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน สามารถนำไปปฏิบัติ ทำตัวชี้วัด และรายงานความคืบหน้าในแต่ละแผนได้อย่างชัดเจนในลำดับต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น