องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 65 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายลุ่มสุ่มบ้องตี้ให้การต้อนรับ
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่ 10 มาใช้เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรมจริยธรรม ตามกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง คณะองคมนตรี ได้รับสนองกระแสพระราชดำรัส ดำเนินการในสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น กล่าวว่า โรงเรียนได้มีการฝึกนักเรียนให้มีระเบียบวินัย โดยปลูกฝังให้กับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกันนั้นได้กวดขันให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่คล้องแคล้ว โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จึงต้องเน้นการสื่อสาร การอ่าน และการเขียนภาษาไทยเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้ โดยขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวประเด็นท้ายทายนี้ว่าทำอย่างไรให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ 100 %

ภาพ/ข่าว : นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น