พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ One Stop Service ชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กทม. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ One Stop Service ชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กทม.

เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม


นางสาวชวนชม จันทะวงษ์  
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาสังคมการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การพัฒนาและสร้างความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม และยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคมเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ” ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมทั้งทางด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม 

โดยให้บริการประชาชนเป้าหมายทุกช่วงวัย จากสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กระทรวง พม.จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการและข้อมูลข่าวสารต่างๆทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมดังนั้นกระทรวงพม.จึงได้มีนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน 


โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย จะเป็นศูนย์ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม ภายใต้แนวคิด “มีปัญหาทางสังคมมาพบ จบที่เดียว”เป็นการให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เปลี่ยนจากการพึ่งพิง ให้เป็นพอเพียง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service)

สำหรับการเปิดศูนย์ฯในวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายของหน่วยงานต่างๆ เช่น การมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (ผส.) จำนวน 15 ราย บ้านผู้มีรายได้น้อย (พอช.) จำนวน 10 หลัง เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พก.) 10 ราย เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย (พส.) 5 ราย ถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด Talk show พลังความคิด พิชิตความสุข โดย อาจารย์อุทิตย์ วิลาศรี การแสดงจากวงดุริยางค์ หัสดนตรี จากฐานทัพเรือกรุงเทพ รวมทั้งการจัดบูธนิทรรศการ การให้บริการและความรู้ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น