สปส.จัดงานประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) จ.จันทบุรี รุกสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สปส.จัดงานประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) จ.จันทบุรี รุกสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี นางสาวดวงใจ เธียนชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ พร้อมด้วยผู้ประกันตน เครือข่าย ผู้นำชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ให้รัฐต้องสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในเชิงรุก ให้กับคนทำงานทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ได้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครอง ทางสังคม โดยการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมนางสาวลัดดา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการดำเนินโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ในส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ประกันสังคมตามมาตรา 40 ที่ผู้ประกันตนพึ่งจะได้รับ และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานภาคอิสระ ตระหนักถึงการสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการ แบบมีส่วนร่วมนำไปสู่การขยายการให้ความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานภาคอิสระ กำหนดจัดทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 4 ครั้งนี้ มีผู้นำเครือข่ายผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้นำชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เพื่อนำความรู้ ไปถ่ายทอดให้แรงงานภาคอิสระ รวมทั้งการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรเครือข่าย อีกทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการรับสมัครและขึ้นทะเบียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมทั่วไทยของสำนักงานประกันสังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น