กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดรวกบางบำหรุ เขตบางพลัด One Stop Service - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดรวกบางบำหรุ เขตบางพลัด One Stop Service

เมื่อวันที่  10 มี.ค. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดรวกบางบำหรุ เขตบางพลัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service และข้อมูลข่าวสารต่างๆ


นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การพัฒนาและสร้างความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ส่งเสริมภาคีเครือข่าย อย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม และยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคมเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ครอบคลุมทั้งทางด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาสังคม โดยให้บริการประชาชนเป้าหมายทุกช่วงวัยจากสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กระทรวง พม.จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้น กระทรวง พม. จึงได้มีนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ สังคมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดรวกบางบำหรุ จะเป็นศูนย์ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม ภายใต้แนวคิด “มีปัญหาทางสังคมมาพบ จบที่เดียว” เป็นการให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เปลี่ยนจากการพึ่งพิงให้เป็นพอเพียง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service)
สำหรับการเปิดศูนย์ฯ ในวันนี้มีกิจกรรมมากมายของหน่วยงานต่างๆ เช่น การมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก การมอบถุงยังชีพ การปรับบ้านผู้สูงอายุ การกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิสวัสดิการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.กิจกรรมถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุการทำขนมทับทิมกรอบขนุนฉีก และการบริการหน่วยเคลื่อนที่สำรวจภาวะสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น