สรพ.ปลื้มเห็นการผนึกกำลังด้านสุขภาพในการประชุม National HA Forum - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

สรพ.ปลื้มเห็นการผนึกกำลังด้านสุขภาพในการประชุม National HA Forum


สรพ. ปลื้ม หลากหน่วยงานด้านสุขภาพร่วมพูดคุยหารือผนึกกำลังไปสู่เป้าหมายประชาชนมีความปลอดภัยและมีสุขภาวะในเวทีประชุม National HA Forum ปีนี้ หวังพัฒนาไปเป็นแพล็ทฟอร์มของการพูดคุยทำงานร่วมกันในอนาคต

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวถึงภาพรวมการประชุม National HA Forum ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2566 โดยระบุว่า ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้คือการ Synergy หรือการผนึกกำลัง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพและมีสุขภาวะที่ดี


พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า เมื่อมีคำว่าสุขภาพ ต้องบอกว่า Health is a whole ซึ่งมีความเกี่ยวพันไปทุกภาคส่วน ดังนั้นไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ ทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเอาบทบาทหน้าที่เหล่านั้นมาเชื่อมประสานกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีกระบวนการแชร์ทรัพยากร และมีกระบวนการในเรื่องของการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมคือประชาชนได้รับระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีสังคมที่สุขภาวะ

“การ Synergy ต้องมีเป้าหมายร่วมคือระบบบริการสุขภาพที่ดีประชาชนสุขภาพดี มีค่านิยมร่วมกันก็คือทุกหน่วยงานเน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง มี competency หรือจุดเด่นของตัวเองในแต่ละองค์กร และท้ายสุดคือมี Product ร่วม ก็คือระบบบริการสุขภาพ จึงสามารถตอบโจทย์คำว่า Synergy ขณะเดียวกัน จุดเริ่มต้นของการผนึกกำลังต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย และการพูดคุยที่ง่ายที่สุดก็คือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ถ้าสังเกต ในการประชุมวันแรก ทุกหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดได้มาร่วมพูดคุยกัน การเริ่มต้นของการพูดคุยในเวทีประชุมวิชาการแห่งนี้ ที่ทุกคนองค์กรสุขภาพได้ขึ้นเวทีพูด เป็นเสมือนการแนะนำตนเอง พูดถึงตัวเองเพื่อให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงานทำอะไร มีความสามารถอะไร ต่อมาคือเริ่มพูดว่ามีอะไรที่เราจะทำร่วมกันได้ จะร่วมมือกันได้อย่างไรจะและจะส่งเสริมกันอย่างไร เมื่อต่างรับรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความต้องกันและกัน” พญ.ปิยวรรณ กล่าว


พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า ถ้าเริ่มต้นการพูดคุยกันในครั้งนี้ได้ ต่อไปก็จะเกิดสายสัมพันธ์ เริ่มคุยกันต่อว่าจะสานต่อเรื่องที่เคยหารือกันอย่างไร ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ สรพ.อยากให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจาก feeling ที่อยากพูดคุยทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องกำหนดว่าต้องประชุมทุกๆ กี่วัน เป็นสังคมแห่งการพูดคุยและมองภาพอนาคตและเป้าหมายร่วมกัน เป็นแพล็ทฟอร์มของการทำงานร่วมกัน ไม่ได้แยกกันต่างคนต่างทำ ซึ่งก็น่าดีใจที่ได้เห็นความรู้สึกอยากพูดคุยหารือกันในการประชุมครั้งนี้

พญ.ปิยวรรณ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพในอนาคตนั้น ทิศทางในระดับสากลคือการให้กระบวนการรับรองคุณภาพ เป็นกระบวนการส่งองค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในสถานพยาบาล ซึ่งในส่วนของ สรพ. ดำเนินการในรูปแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้อยู่แล้ว เพียงแต่แต่สิ่งที่ต้องทำเพิ่มมากขึ้นคือขยับจากการเรียนรู้ในส่วนของกระบวนการ ไปสู่การเรียนรู้ของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโรงพยาบาล ทำให้มีกระบวนการที่แตะไปที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Patient outcome, Health outcome หรือเรื่องของ Patient experienced นอกจากนี้ สรพ. จะมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลต่างๆ มีการพัฒนามาตรฐานตอนที่ 1 หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาโดยใช้มาตรฐาน HA เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น