เดินหน้าบริหารจัดการสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ดึงมูลฝอยกลับคืนมาในรูปพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

เดินหน้าบริหารจัดการสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ดึงมูลฝอยกลับคืนมาในรูปพลังงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ...G


เมื่อวันที่ 4 มี.ค.66  นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยชุมชน ขนาด 1,000 ตัน/วัน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) บริษัท แซมคอน จำกัด บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ด้วยโครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ระบบใหม่) ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ทำสัญญากับกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แซมคอน จำกัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2549 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ วันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลาจ้างเหมา 5 ปี ต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบชะลอโครงการดังกล่าว ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่โครงการประมาณ 18 ไร่ เป็นโครงการที่ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงาน พร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยในพื้นที่ของเอกชน และบำรุงรักษาสถานีขนถ่ายมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถได้ประโยชน์จากมูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงาน และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดจำนวนมูลฝอยที่จะต้องนำไปฝังกลบ โดยมีความสามารถในการกำจัดมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการทรัพย์สินต่างๆ ที่ก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน (BOO) แนวทางการปฏิบัติดำเนินโครงการตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คู่สัญญาบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (2561-2586) ระยะเวลาจ้าง 20 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน 720 วัน (22 กันยายน 2564-11 กันยายน 2566)สำหรับโครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ มีขั้นตอน ดังนี้ 1.นำมูลฝอยที่รวบรวมจัดเก็บจากชุมชน 1,000 ตัน/วัน ส่งไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 2.ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะสำนักงานเขต บันทึกน้ำหนักมูลฝอยขาเข้า 3.นำมูลฝอยเข้าสู่ระบบขนถ่ายที่อาคารเทมูลฝอย 4.นำมูลฝอยเข้าเครื่องบีบอัดมูลฝอย ระบบบีบอัดเข้าสู่ตู้บรรทุกมูลฝอย 5.ช่องเทมูลฝอย รับมูลฝอยเข้าสู่รถเทเลอร์โดยตรง 6.ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย ระบบบำบัดอากาศ 7.ชั่งน้ำหนักรถเทเลอร์ บันทึกน้ำหนักมูลฝอยขาออก เพื่อขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยชุมชน ขนาด 1,000 ตัน/วัน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 8.ชั่งน้ำหนักรถเทเลอร์ บันทึกน้ำหนักมูลฝอยขาเข้า นำมูลฝอยเข้าสู่ระบบคัดแยก 9.เครื่องเปิดถุงทำการเปิดถุงและสับหยาบ 10.คัดแยกด้วยมือ ทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลด้วยแรงงาน 11.สายพานแยกเศษเหล็ก คัดแยกเศษเหล็กออก 12.เครื่องแยกแก้วที่ไม่ให้เกิดการแตก คัดแยกวัสดุธรรมชาติออก 13.เครื่องร่อนคัดแยกแบบนวด คัดแยกวัสดุธรรมชาติขนาดเล็กออก 14.คัดแยกด้วยมือ ทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลด้วยแรงงาน 15.เครื่องคัดแยกขยะด้วยลม แยกขยะอันตรายออก 16.เครื่องร่อนสะบัดมูลฝอย คัดแยกวัสดุธรรมชาติขนาดเล็กออก 17.ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่เกิดจากการคัดแยก ระบบกำจัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศที่เกิดจากการคัดแยก 18.วัสดุที่ได้จากการคัดแยก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ นำไปทำปุ๋ย ขยะรีไซเคิล นำกลับไปใช้ซ้ำ ขยะอันตราย นำไปฝังกลบ ขยะเชื้อเพลิงที่ไม่เป็นอันตราย นำไปทำเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัทคู่สัญญาดำเนินการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม อาทิ อาคารรับมูลฝอย อาคารล้างตู้บรรทุกมูลฝอย สำนักงานห้องควบคุมการเทมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่เกิดจากการคัดแยก ระบบบำบัดอากาศที่เกิดจากการคัดแยก ระบบกำจัดฝุ่น เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำประโยชน์จากมูลฝอยกลับคืนมาในรูปของพลังงาน ลดจำนวนมูลฝอยที่นำไปฝังกลบ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad