ปลัด พม. ย้ำขับเคลื่อนงานมิติใหม่ “ทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน สร้างความยั่งยืน”....D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

ปลัด พม. ย้ำขับเคลื่อนงานมิติใหม่ “ทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน สร้างความยั่งยืน”....Dเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม. 14 จังหวัดภาคใต้ ในเขตตรวจราชการที่ 5 - 7 โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กล่าวรายงาน อีกทั้ง นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ร่วมบรรยายแนวทางการตรวจราชการฯ ซึ่งจัดโดย กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรม เค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายอนุกูล กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนงานในมิติใหม่ที่มีเป้าหมาย “ทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน สร้างความยั่งยืน” โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานใน 4 ประเด็น ไม่ว่าจะเป็น 1) การเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวให้กับคนทุกช่วงวัย และมุ่งเน้นรายครัวเรือนที่ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการมากขึ้น 2) การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น 3) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ชัดเจนมากขึ้น และ 4) ส่งเสริมองค์กรสมรรถนะสูง ที่มุ่งเน้นการปรับตัวของบุคลากรและองค์กรให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในส่วนของ Front Office และ Back Office ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะวิชาชีพ และความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนำระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงาน และขับเคลื่อนงานด้วยข้อมูล (Data Driven) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที (Speed ดี --> ตีโจทย์แตก) #ช่วย24ชั่วโมง  #พม24ชม  #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad