เชิญชวนเด็ก & เยาวชน อบรมและส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

เชิญชวนเด็ก & เยาวชน อบรมและส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท


การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการสื่อสารผ่านแฟลตฟอร์มดิจิทัลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 มีทักษะและความสามารถใช้สื่อสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสาร หรือสร้างสรรค์เรื่องราวต่าง ๆ ในแฟลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การตัดต่อคลิปวิดีโอสั้น การถ่ายภาพ เป็นต้น การส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะด้านการจัดทำคลิปวิดีโอ ให้มีเวทีในการนำเสนอผลงานเข้าประกวด จะช่วยกระตุ้นเด็กและเยาวชน รวมทั้งนำความรู้ความสามารถดังกล่าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าในตนเอง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ทักษะการจัดทำคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าในตนเอง และปลูกฝังสร้างจิตสำนึก สร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และเรียนรู้เรื่องราวการทำความดี  และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา และคัดเลือกองค์ประกอบในการจัดทำคลิปวิดีโอให้แก่เด็กและเยาวชน

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ โดยวิทยากรมืออาชีพ และจัดทำผลงานส่งประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม” ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1GkotJa4hMcRGm0afq1y4F_zzdBYzgj1S ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น