kick off อาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชน รุ่นแรกของ กทม. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

kick off อาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชน รุ่นแรกของ กทม.

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 65 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัด kick off โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยี โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทุกครั้งเวลามีนโยบายใหม่ ๆ ต้องขอข้อมูลจากหลายแหล่ง และรบกวนให้ประชาชนต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนกันใหม่ ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะมีระบบฐานข้อมูลชุมชนที่สามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้เลย เพราะข้อมูลมีความสำคัญมากต่อการนำไปวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการให้ความช่วยเหลือมาให้ถูกจุด นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาการบริการต่าง ๆ ให้เข้าถึงคนในชุมชนมากขึ้น รวมถึงร่วมมือกับเจ้าของแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น แอปฯ ขายของ เข้ามาร่วมพัฒนาให้ชุมชนมีช่องทางขายของ สร้างรายได้ผ่านทางดิจิทัลมากขึ้น ไม่จำเป็นที่จะไปออกบูธเท่านั้น ซึ่งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยีกลุ่มนี้ ถือเป็นรุ่นแรกที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์ เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนกทม.เข้าถึงดิจิทัล

โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่มีเป้าหมายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และได้ผ่านการคัดเลือก ชุมชนละ 1 คน ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สู่ตลาดออนไลน์ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลแผนที่และแผนผังชุมชนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) จำนวน 19 เขต 253 คน และจะได้มีการประกาศรับสมัครและคัดเลือกให้ครบทั้ง 50 เขตต่อไป

ปัจจุบันองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการรักษาสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เช่น การลงทะเบียนโครงการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การประกอบกิจการและขยายโอกาสทางธุรกิจ การขยายช่องทางการตลาดในระดับประเทศและระดับโลก เป็นต้น การเข้าถึงเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางออนไลน์มักเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครเทคโนโลยีจึงเป็นความหวังที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น