ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมโครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุขฯตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมโครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุขฯตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..D

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นรวงผึ้งภายในสวน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตลาดพร้าว และติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ ตามโครงการสร้างสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อจัดระเบียบที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ บริเวณสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข ซอยอยู่เย็น 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว

สำหรับสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เขตลาดพร้าว มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา เดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ไม่มีโฉนด สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง และเป็นป่ารกทึบ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ตกเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 กรุงเทพมหานครจึงพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปรับปรุงให้เป็นสวนสุขภาพ เปิดให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณะได้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ โครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข เป็นหนึ่งในโครงการ “Green Bangkok 2030″ ปลูกเพื่อเปลี่ยน ร่วมสร้าง “กรุงเทพฯ เมืองสีเขียว ดีต่อใจ คนกรุง” เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง ลดปัญหามลพิษ เพิ่มปอดให้แก่ชุมชนโดยรอบ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2573

ส่วนความคืบหน้าในการติดตามผลการรื้อย้ายผู้รุกล้ำในที่สาธารณะโคกคราม ซึ่งพื้นที่ผู้รุกล้ำประมาณ 3 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค. 65) ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัย จำนวน 22 หลังคาเรือน 34 ครอบครัว โดยเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 15 ราย ดังนี้ 1.ได้ย้ายไปอยู่บ้านมั่นคงที่ซอยประชาร่วมใจ 43 เขตคลองสามวาแล้ว จำนวน 2 ราย (เฟสที่ 1) 2.รื้อบ้านแล้ว จำนวน 19 หลังคาเรือน 3.เซ็นสัญญาและส่งเงินออมครบ 10% แล้ว จำนวน 4 ราย (เฟสที่ 2 ระยะที่ 1) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกสร้างบ้าน 4.เซ็นสัญญาแต่ยังส่งเงินออมไม่ครบ 10% จำนวน 8 ราย ซึ่งจะได้แบบบ้านตามที่ทางสหกรณ์ฯ กำหนด 5. (เฟสที่ 2 ระยะที่ 2) อยู่ระหว่างการทำสัญญากู้เงิน ส่วนบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 19 ราย รื้อย้ายแล้ว จำนวน 16 หลังคาเรือน คงเหลือยังไม่ย้าย 3 หลังคาเรือน (4 ครอบครัว)

จากนั้น ปลัด กทม. พร้อมคณะ เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมพันธุ์พืชหายากและควรแก่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โดยติดป้ายชื่อต้นไม้ทุกต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร ชุมชน ครู นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันปกปักรักษาพันธุ์พืชที่มีชื่อเสียงและพืชประจำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้โบราณของท้องถิ่นที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากต้นไม้ 1 ต้นเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยใช้สื่อธรรมชาติรอบตัว เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง

ต่อมา ปลัด กทม. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ว่าง สำหรับการสร้างสวน 15 นาที (pocket park) บริเวณสวนสาธารณะสุคนธสวัสดิ์ ซอยสุคนธสวัสดิ์ 1 เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยเน้นการปรับพื้นที่ตามสภาพจริง เพื่อประหยัดงบประมาณ เสริมสร้างความปลอดภัย ดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจต่อไป

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี—–  (จิรัฐคม…สปส./ปชส.เขตลาดพร้าว รายงาน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น