พม. จับมือ กอช. และ สอท. หนุนการออม สร้างหลักประกันด้านบำนาญ ให้คนพิการก่อนวัยเกษียณ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พม. จับมือ กอช. และ สอท. หนุนการออม สร้างหลักประกันด้านบำนาญ ให้คนพิการก่อนวัยเกษียณ...D

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) (สอท.) ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) (สอท.) โดย 7 สมาคมคนพิการ โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. และ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายก สอท. กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือ ทั้งนี้ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. ผู้บริหาร กอช. และ สอท. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง สำหรับกลุ่มคนพิการ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตในทุกมิติ โดยเฉพาะในช่วงวัยเกษียณ ด้วยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับกลุ่มคนพิการ
โดยวันนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการออมกับ กอช. และ สอท. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านบำนาญ อันเป็นการขับเคลื่อนสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน โดย สอท. และ กอช. ตกลงดำเนินงานภายใต้ขอบเขตความร่วมมือสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ทางการเงินและการออมเงินไว้ใช้ในวัยชรา กิจกรรมอบรมด้านการวางแผนทางการเงินและสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. การประชาสัมพันธ์ และการได้มีสิทธิสวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญ โดยการเป็นสมาชิก กอช. เป็นต้น

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้นับเป็นวันที่ก้าวหน้าสำหรับการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. โดย พก. กอช. และ สอท. โดย 7 สมาคมคนพิการ และการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกสมาคมคนพิการ นอกจากนี้ ยังเป็นการให้เงินทำงานแทน เพราะว่าการออมนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณในวันข้างหน้า หากสมาชิกสมาคมคนพิการไม่มีการออม รัฐบาลจะหาเงินมาสนับสนุนสบทบได้ยาก ซึ่งได้มีการออมเงินกับ กอช. และฝึกอาชีพให้กับคนพิการด้วย ดังนั้น การออมจะไม่ได้ออมเงินแค่เดือนละ 50 บาท แต่สามารถออมเงินได้มากกว่านั้น และเมื่ออายุมากขึ้นจะไม่ตื่นตัวในเรื่องเงินเมื่อถึงวัยเกษียณ นับเป็นการช่วยเหลือตัวเองและรัฐบาล ซึ่งจะทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น