"เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า " กับมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Extension (MUx) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

"เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า " กับมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Extension (MUx)

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิด 8 คอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับ Certificate ในหลากหลายวิชาที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยระบบ Personal Message "เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า "
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า MUx เปิด 8 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มีใบเซอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาตนเอง ,ส่งเสริมอาชีพ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับการเรียนออนไลน์ที่ครบครันมากที่สุด ด้วยแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/กับคอร์สเรียนหลากหลายรายวิชาที่น่าสนใจ พร้อมรับ Certificate หลังเรียนจบ

Mahidol University Extension หรือ MUx เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ของทางมหิดลที่เปิดให้คนเข้าเรียนฟรี โดยมีรายวิชาจากหลากหลายคณะ สามารถเลือกคอร์สที่ชอบด้วยตัวเองได้ รวมถึงมีระบบ Personal Message ให้คุยกับผู้สอนได้อีกด้วย เปิดสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยรายละเอียดโครงการที่เปิดสอน 8 รายวิชาดังนี้

เปิด 8 รายวิชาน่าเรียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ MUx

• ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รูปแบบภัยคุมคามไซเบอร์ เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือด้านการรักษาความปลจุดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
เวลาเรียน : 10 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับต้น
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 70%

• ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ คันจิ หลักไวยากรณ์ ประโยคพื้นฐาน บทสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(Vocabulary, Kanji, Grammar, Basic Sentences more complicated conversations and Japanese
culture)
เวลาเรียน : 15 ชั่วโมง (1.5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับต้น
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

• มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ประกอบด้วย หลัง ลำตัว แขน-ขา ศีรษะ ใบหน้า และลำคอ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ และพยาธิสภาพที่สำคัญทางคลินิกที่มีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของร่างกาย
เวลาเรียน : 11 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับต้น
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

• การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล

หลักการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุ กลไกการบาดเจ็บ การประเมินความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์ของจุดเกิดเหตุ การประเมินและดูแลเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุในผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อก ผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณช่องอก การบาดเจ็บบริเวณช่องท้องและช่องเชิงกราน การบาดเจ็บของรยางค์ การบาดเจ็บของศีรษะ การบาดเจ็บของไขสันหลัง การดูแลผู้บาดเจ็บเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ การบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อม สัตว์มีพิษกัด การบาดเจ็บจากสารเคมี สารชีวภาพ วัตถุระเบิด รังสี และนิวเคลียร์ การป้องกันการบาดเจ็บ
เวลาเรียน : 12 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับกลาง
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 70%

• พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค
แนวคิดเรื่องการรักษาโรคตามนัยพระพุทธศาสนาแบบองค์รวมที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ ชั้นหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ สาเหตุของโรคทางกายและทางใจ การรักษาโรคด้วยวิธีเจริญสติผ่านการสวดมนต์ เจริญสมาธิและวิปัสสนา วีธีปฏิบัติตนทางกายและใจเพื่อป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการเอาชนะความตายตามพุทธวีธี
เวลาเรียน : 15 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับต้น
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

• เข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร
ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาพฤติกรรมอาชญากร วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกระทำผิดและการแสดงออกของพฤติกรรมอาชญากรรม รูปแบบพฤติกรรมอาชญากรรมประเภทต่างๆ วิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรจากกรณีศึกษา เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอาชญากร รวมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและป้องกัน เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เวลาเรียน : 10 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับต้น
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

• เลือกใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน

หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น อาหารและเครื่องสำอางสมุนไพรในชีวิตประจำวัน สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่พบบ่อยในร้านขายยาวิธีการเลือกใช้สมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร และยาสมุนไพร ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างง่าย
เวลาเรียน : 7 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับต้น
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 70%

• ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
ขอบข่าย แนวคิด ความหมายความสำคัญ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  Scope, concept, meaning, and fundamental of sports science. Application of sports science for health and competition in current and future.
เวลาเรียน : 15 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ระดับความยาก : ระดับต้น
ประกาศนียบัตร : ได้รับเมื่อผลการประเมินเกิน 60%

สนใจ เรียนก่อน รู้ก่อน แน่นอนกว่า เรียนออนไลน์ฟรีกับมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น