สธ. ชี้แจงแผนการตรวจราชการ กำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สธ. ชี้แจงแผนการตรวจราชการ กำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 66

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานขับเคลื่อน และกำกับติดตามนโยบาย 6 ประเด็น 39 ตัวชี้วัด และกำหนด Area based ในการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งนโยบายที่มุ่งเน้นสำคัญ 5 ประเด็นหลัก และ 5 ประเด็นย่อย เพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานในไตรมาส 2 และ 3
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการตรวจราชการประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน กำกับติดตามนโยบาย รวมถึงสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ ได้กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบงานของหน่วยบริการ ใน 6 ประเด็น 39 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.Health For Wealth (กัญชาทางการแพทย์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์) 2.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 3.สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ 4.Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์) 5.ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และ 6.องค์กรสมรรถนะสูง ด้านการเงินการคลังสุขภาพ
นอกจากนี้ ยังได้กำหนด Area based ในการแก้ปัญหา และ Innovative Healthcare ที่สำคัญในระดับพื้นที่ทั้ง 12 เขตสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการการตรวจราชการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีใน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 2.โครงการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพในแรงงาน และการตรวจราชการกรณีพิเศษสำหรับโครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ อาทิ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นต้น

“การตรวจราชการที่ผ่านมาถือว่ามีความเข้มข้น และมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในการตรวจราชการ ขอให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบ และฝากให้หน่วยบริการเน้นสื่อสารในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น” นายแพทย์โอภาสกล่าว
นายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า ทิศทางและนโยบายมุ่งเน้นเพื่อเตรียมขับเคลื่อนงานในไตรมาส 2 และ 3 ในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะมี 5 ประเด็นหลัก และ 5 ประเด็นย่อย โดยประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาบุคคลากรในเชิงปริมาณและคุณภาพ 2.พัฒนา Digital ทางการแพทย์ 3.แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยง 3 หมอ และ 5.การปฏิรูปเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต ส่วนประเด็นย่อย ได้แก่ 1.การถ่ายโอน รพ.สต. 2.การบริหารจัดการเงินบำรุง งบ สปสช. และค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3.การขับเคลื่อนโครงการ “การดูแลสุขภาพสูงวัย ฟอกไตทุกอำเภอ รักษามะเร็งทุกที่” 4.การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด และการเปิดวอร์ดจิตเวชในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ 5.กัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการติดตามผลการดำเนินงานในทุกเดือน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น