พม. จัดประชุมคณะกรรมการ COMMIT RT มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือการต่อต้านค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พม. จัดประชุมคณะกรรมการ COMMIT RT มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือการต่อต้านค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค ( COMMIT Regional Task Force Meeting : COMMIT RTF ) หรือการประชุมคณะกรรมการ COMMIT RTF ซึ่งจัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ทั้งนี้ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ในฐานะรองหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทนประเทศสมาชิก COMMIT ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายอนุกูล กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ COMMIT RTF ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศสมาชิก COMMIT ทั้ง 6 ประเทศ จะได้สานต่อเจตนารมณ์และความร่วมมือได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพูดคุยหารือแบบฉันท์มิตร ทบทวน และแลกเปลี่ยนผลลัพธ์การดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา รวมถึงการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืนของกระบวนการ COMMIT ภายใต้ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) สถานการณ์การค้ามนุษย์ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งความคืบหน้าของการจัดการกับปัญหาดังกล่าว 2) การทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2558 - 2565) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 และจะสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนฯ ปลายเดือนธันวาคม 2565 นี้ ซึ่งจะนำไปสู่การหารือเพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 5 ต่อไป
นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า 3) การส่งเสริมความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประเทศสมาชิกแบบพหุภาคี โดยการพัฒนากลไกการส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือ TRM (Transnational Referral Mechanism) สำหรับประเทศสมาชิกคอมมิท ซึ่งดำเนินการศึกษาและพัฒนาโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP (United Nations Development Programme) และ 4) การมองอนาคตร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของกระบวนคอมมิท เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนในฐานะประธาน COMMIT ขอขอบคุณคณะกรรมการ COMMIT ทุกประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการประชุม จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามกระบวนการ COMMIT เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5 ( 5th Inter - Ministerial Meeting : IMM 5 ) ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น