การเคหะฯเดินหน้าพัฒนา Website “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มประสิทธิภาพสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การเคหะฯเดินหน้าพัฒนา Website “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มประสิทธิภาพสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง และมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดเวลาที่ผ่านมา

การเคหะแห่งชาติได้เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกมิติ หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาเว็บไซต์ “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยได้สะดวกและรวดเร็ว
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางระบบและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านที่อยู่อาศัย ส่วนการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย (Big Data) ที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นฐานเดียวกัน ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ทำให้รู้ถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในภาพรวม รวมถึงข้อมูลด้านสินเชื่อและข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ โดยจะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ตรงกับความต้องการและสามารถรับภาระได้ และได้เปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งจัดทำเว็บไซต์แพร่ให้บริการแก่ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

​ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยย้ายข้อมูลจาก Server ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาไว้ที่ Server ของการเคหะแห่งชาติ โดยใช้ชื่อ URL : https://nhic.nha.co.th/web เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีชุดข้อมูล 12 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ได้แก่ 1. นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2. ประชากรและครัวเรือน 3. โครงการที่อยู่อาศัย 4. ความต้องการที่อยู่อาศัย 5. แผนที่ภูมิสารสนเทศ 6. งานวิจัย 7. กฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 8. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 9. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 10. ที่อยู่อาศัยต่างประเทศ 11. ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และ 12. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพี่อที่อยู่อาศัย
“การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ การขอสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดทิศทางจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและบูรณาการขับเคลื่อนให้เชื่อมโยงกัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถวางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยได้ตาม Demand และ Supply ที่มีอยู่จริง และผลิตที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ได้เร็วยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น