มท.เตรียมแสดงผลงาน ใน Sustainability Expo 2022 (SX 2022)ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

มท.เตรียมแสดงผลงาน ใน Sustainability Expo 2022 (SX 2022)ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 ที่ห้อง War room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล และนางสาว ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ "การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย" ในงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 โดยการจัดงานดังกล่าวคณะผู้จัดงานได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษาและต่อยอด” พร้อมทั้งยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมาเป็นแนวทางในการจัดงานดังกรอบแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานแสดงนิทรรศการในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จะจัดขึ้นในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย” โดยภายในบูธของกระทรวงมหาดไทยนั้น กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยที่ประสบผลสำเร็จในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ War Room MOI กิจกรรมที่ 2 การ Live Action จากพื้นที่จริงที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น ชุมชน SDGs โครงการ โคก หนอง นา โมเดล การใส่ผ้าไทยให้สนุก การท่องเที่ยว ฯลฯ กิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติ “พึ่งตน เพื่อโลก เพื่อเรา” เป็นการให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติจริงภายในงาน เช่น การฝึกปฏิบัติทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับคนเมือง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มาร่วมฝึกปฏิบัติจะได้รับองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และกิจกรรมที่ 4 “มหาดไทยปันสุข” เป็นการนำเอาผลผลิตจากเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยมาร่วมแบ่งปัน แจกจ่าย ให้กับผู้ร่วมงานสามารถนำเอาผลผลิตต่าง ๆ กลับบ้านได้ โดยจะจัดทำตู้รับบริจาคให้ผู้ร่วมงานสามารถร่วมบริจาคเงินได้ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

“ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN’s Largest Sustainability Exposition) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. เป็นเวลา 7 วัน มีองค์กรเข้าร่วมแสดงนิทรรศการกว่า 50 องค์กร มีวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กว่า 100 ท่าน และเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืนกว่า 200 ราย โดยนิทรรศการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ บริเวณชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” นาย สุทธิพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น