วธ.ชู “พัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์” นำร่องส่งเสริมสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว...o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

วธ.ชู “พัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์” นำร่องส่งเสริมสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว...o


วธ.ชู “พัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์” นำร่องส่งเสริมสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชูจุดแข็งด้านสถานที่ถ่ายทำทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ช่วยดึงดูดชาวต่างชาติลงทุนสร้างภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสัญจร ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ผู้บริหาร เครือข่ายผู้ประกอบการภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่เมืองพัทยาและชลบุรี และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรม ดี วารี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2565 โดยนำผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่มีศักยภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ และสามารถผลักดันให้เกิดมูลค่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ในอนาคต และร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรธุรกิจในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการสร้างการรับรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และมีความหลากหลาย มาช่วยเพิ่มมูลค่าและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ ”Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) โดยเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี และในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสร้างสรรค์ หรือ Creative Cities Network ประเภทเมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) ตามแนวทางขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีกด้วย โดยปัจจัยสำคัญของประเทศไทยที่จะทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์ อาทิ สถานที่ถ่ายทำที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆและมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและช่วยดึงดูดชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสดีที่เลือกจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่แห่งแรกของโครงการนี้

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท ช่วยทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวในกระบวนการสร้างหรือการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในวงกว้าง เช่น ธุรกิจการโรงแรม และที่พัก ธุรกิจ การคมนาคม ขนส่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจเฉพาะเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งเสริมให้ใช้อุตสาหกรรมบันเทิงในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ คู่ขนานไปกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น