สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" จากคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" จากคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา..oสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" จากคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น 1 ในองค์กร ที่นำความรู้และจุดเด่นขององค์กร มาสร้างแรงบันดาลใจ สร้างคนดีภายในองค์กร สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนาฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะกรรมาธิการ ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4  อาคารรัฐสภา


คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมฯ ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคม ที่ยึดหลักคุธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล ในการบริหารงาน เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวม 65 องค์กร แบ่งเป็น ภาครัฐ 28 องค์กร ภาคเอกชน 23 องค์กร ภาคชุมชน 5 องค์กร และภาคประชาสังคม 8 องค์กร

ในโอกาสนี้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน "องค์กรคนดี" โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้เข้ารับโล่เกียรติยศดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ "องค์กรคนดี" ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่สามารถสกัดความรู้จุดเด่นของตนเองนำมาสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจกับองค์กรอื่นในสังคมได้ ร่วมกันถ่ายทอดกระบวนการสร้างคนดีขององค์กรหรือวิธีการสร้างคนดีภายในองค์กร เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรและบุคคลภายในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ขึ้นภายในองค์กร และสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น