มท.หารือคณะทำงานร่วมไทย - กัมพูชา (Joint Working Group Meeting) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

มท.หารือคณะทำงานร่วมไทย - กัมพูชา (Joint Working Group Meeting)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะเลขานุการร่วมฝ่ายไทย นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่เลขานุการ และมีคณะเลขานุการร่วมฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนคณะเลขานุการร่วมฝ่ายกัมพูชา ที่เข้าร่วมการประชุม นำโดยนาย ปรัก ส็อมเอือน อธิบดีกรมการปกครอง (เทียบเท่าปลัดกระทรวง) กระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.ฮู ซากุน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นาย ซัวะ ปรารถนา รองอธิบดี รับผิดชอบกิจการบริหารการปกครอง ราชธานี เขต และจังหวัดกระทรวงมหาดไทย นาย ทัจ วันนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 โดยมีฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งการประชุมประสบผลสำเร็จด้วยดี ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น อันเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดน และการพัฒนาในด้านต่างๆ ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งการจัดประชุมคณะเลขานุการร่วมไทย – กัมพูชา (Secretariat Meeting) ครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่างระเบียบวาระ (Agenda) ร่างบันทึกการประชุม (Agreed Minutes) ร่างคำแถลงข่าว (Joint Press Statement) และซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านพิธีการ หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมไทย – กัมพูชา พิจารณาต่อไป ซึ่งจะได้พิจารณาเพื่อกำหนดประเด็นที่จะนำเสนอและปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติและหาข้อตกลงในอันที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสันติสุขร่วมกันของประชาชน ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จของการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2565 อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นการดำเนินตามนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ โดยได้มีการพบปะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับสมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเห็นพ้องที่จะให้มีการประชุมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้แทนระดับสูง/เจ้าหน้าที่ของจังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศ และผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงผลจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 15 - 16 มกราคม 2560 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาในภาพรวม และยินดีที่จะจัดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 ที่ประเทศไทยในวันและเวลาที่สองฝ่ายเห็นพ้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา มาแล้ว จำนวน 6 ครั้ง โดยครั้งที่ 6 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 7 ฝ่ายไทย โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก โดยได้กำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2563 ณ จังหวัดชลบุรี

“เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีฝ่ายไทยได้สั่งการเรื่อง ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน จำนวนมาก ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ฯ ได้เริ่มคลี่คลายแล้ว และทางกระทรวงมหาดไทยราชอาณาจักรกัมพูชาได้เสนอให้ฝ่ายไทยจัดการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่าง 2 ประเทศ” นายชยาวุธฯ กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น