กรุงเทพมหานครพร้อมสนองพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติด...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

กรุงเทพมหานครพร้อมสนองพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติด...D

สืบเนื่องจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน มาตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวข้างต้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 - 2565 ให้แก่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 44 ชุมชน จาก 40 เขต และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 45 ชุมชน จาก 43 เขต (

12 ม.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 - 2565 ว่า กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2563 มีชุมชนที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 929 ชุมชน 

สำหรับในปี 2564 มีชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น 44 ชุมชน จาก 40 เขต และปี 2565 จำนวน 45 ชุมชน จาก 43 เขต ทำให้ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงแล้ว รวมทั้งสิ้น 1,018 ชุมชน ซึ่งนับเป็นมงคลอย่างยิ่งของชุมชนต่างๆ ที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวไม่ใช่กองทุนเพื่อการกู้ยืม แต่เป็นกองทุนเพื่อการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการในชุมชนทั้งด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มและการตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง หรือเป็นกองทุนที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นการเป็นแหล่งรวมทุนที่เป็นเงินและที่เป็นทุนทางสังคม เช่น ความสามัคคี ความเกื้อกูลกัน ซึ่งเมื่อทำได้ก็จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถขจัดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนผู้ร่วมพิธีครั้งนี้ ประกอบด้วย นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย สำนักอนามัย สำนักงานเขตและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จาก 50 เขต ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 - 2565 จำนวน 89 ชุมชน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับเขต 50 เขต คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง)
---------------------- (ชลธิชา สปส./ปชส. สพส. …. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น