รมว.เฮ้ง สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% เดินหน้าต่อชวนภาคเอกชนให้สิทธิคนพิการ ปี 66 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% เดินหน้าต่อชวนภาคเอกชนให้สิทธิคนพิการ ปี 66


กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ชวนภาคเอกชน สร้างโอกาสเท่าเทียม เพื่อคนพิการ มีงานทำ มีพื้นที่ทำกิน ยื่นขอให้สิทธิคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแล ของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ขานรับนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนพิการอย่างเหมาะสม ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 196 แห่ง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ และได้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 แล้วทั้งสิ้น 1,499 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,000 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมาย 149% ก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 171,253,255 บาทต่อปี

“ปี 2566 กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยขยายการมีงานทำให้ผู้พิการเพิ่มขึ้น 20% จากปีนี้ที่มีการจ้างงานคนพิการ 1,499 คน จะเพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน ในปีหน้า นอกจากนี้สำหรับผู้พิการที่ไม่พร้อมรับงานจ้างเหมาบริการ ทำงานในหน่วยบริการสาธารณะ ยังสามารถรับสิทธิในสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าแทนได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสิทธิในการให้สัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ จ้างเหมาบริการ ฝึกงาน ให้การอบรมในหลักสูตรประกอบอาชีพและให้ความช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับเรื่องการขอใช้สิทธิของคนพิการ และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

“มีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ มูลค่าของสัญญาไม่น้อยว่า 114,245 บาทต่อปี และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 – ส.ค. 65) ที่ผ่านมา มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,546 ราย แบ่งเป็นคนพิการรับสิทธิ 10,531 คน ผู้ดูแลฯรับสิทธิแทน 4,015 คน จากนายจ้างภาครัฐ และเอกชน 1,956 แห่ง ก่อให้เกิดรายได้ โดยประมาณ 1,661,807,770 บาทต่อปี” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับคนพิการที่ต้องการหางาน และสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะให้สิทธิจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยบริการสาธารณะสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น