พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิดชูเกียรติอาสาฯผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิดชูเกียรติอาสาฯผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และเสริมพลังกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมสูงวัยเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด สัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประชากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้พัฒนาศักยภาพของ อพม. ให้มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ หรือ “อพม.ส.” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการทำจิตอาสาเพื่อสังคม โดยมี อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ทั่วประเทศ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานผู้ได้รับรางวัล อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565 ข้อคิดและหลักการทำงาน “พลังอาสา พัฒนาสังคมสูงอายุ” พิธีมอบเข็ม เชิดชูเกียรติ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)” โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น