พม. จับมือ ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนเดือดร้อนจากโควิด - 19 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. จับมือ ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนเดือดร้อนจากโควิด - 19

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 11.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม สงขลาปันสุข ณ เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากนั้น เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคมจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยทีม One Home พม. จังหวัดสงขลา  และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ศาลเจ้าแม่กวนอิม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นายธนสุนทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสร้างการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ด้วยการเป็นศูนย์กลางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่สำหรับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างครบวงจรในรูปแบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว หรือ One Stop Sevice (OSS)  

นายธนสุนทร กล่าวต่อไปว่า จังหวัดสงขลา มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 140 ศูนย์ โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว จำนวน 2,446 ครัวเรือน ในส่วนของตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว จำนวน 318 คน ซึ่งจะมีการบันทึกความช่วยเหลือลงระบบฐานข้อมูล TPMAP เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รายได้ สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการของรัฐ  โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

นายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพิธีมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาทางสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ธุรกิจภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรการกุศล ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และตำบลสำนักขาม เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 235 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000 บาท โดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกราย ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. มีการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จำนวน 235 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000 บาท  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สนับสนุนชุดเครื่องนอน จำนวน 235 ชุด  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สนับสนุนชุดตรวจโควิด - 19 Home Use และเวชภัณฑ์ยา จำนวน 235 ชุด และ เทศบาลตำบลสำนักขามและกำนันตำบลสำนักขาม สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น