สำรวจพื้นที่สวน 15 นาทีใต้สะพานพระราม 3 เยี่ยมชุมชนร่วมใจพัฒนาต้นแบบคัดแยกขยะ ตรวจจุดผ่อนผันผู้ค้าย่านบางคอแหลม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

สำรวจพื้นที่สวน 15 นาทีใต้สะพานพระราม 3 เยี่ยมชุมชนร่วมใจพัฒนาต้นแบบคัดแยกขยะ ตรวจจุดผ่อนผันผู้ค้าย่านบางคอแหลม

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางคอแหลมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เริ่มจากสำรวจพื้นที่จัดทำสวน 15 นาที บริเวณสวนหย่อมใต้สะพานพระราม 3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีขนาดที่ดิน 3 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมทางหลวงชนบท โดยมอบให้สำนักงานเขตบางคอแหลมเป็นผู้ดูแล ตามบันทึกข้อตกลงของกรมทางหลวงชนบท และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้มีหนังสืออนุญาตให้เขตฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะบริเวณดังกล่าว เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ซึ่งเขตฯ จะปรับปรุงเป็นสวน 15 นาที เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยปรับเปลี่ยนและซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด เช่น พื้นทางเดิน รั้วเหล็ก ประตู พร้อมจัดทำลู่วิ่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม ก่อสร้างห้องน้ำชายหญิง ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นกำแพงกรองฝุ่น

จากนั้นเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการแยกขยะ บริเวณชุมชนร่วมใจพัฒนา มีบ้านเรือน 254 หลัง ประชากร 1,923 คน จำนวน 558 ครัวเรือน มีขยะในครัวเรือนปีละประมาณ 611,010 กิโลกรัม (61.1 ตัน/ปี) เฉลี่ยในแต่ละวันมีขยะ 1,674 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ครัวเรือน สร้างขยะมูลฝอย วันละ 3 กิโลกรัม แยกประเภทขยะมูลฝอย เป็นขยะทั่วไป ร้อยละ 42 ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 30 ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 25 ขยะอันตราย ร้อยละ 3 มีกิจกรรมการแยกขยะ ดังนี้ กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาเอนกประสงค์ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในชุมชน ประชาสัมพันธ์และนัดหมายเวลาทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไป โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00-21.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บในเวลาที่กำหนด เนื่องจากชุมชนร่วมใจพัฒนาไม่ได้มีการจัดตั้งจุดพักขยะหรือทิ้งขยะในชุมชน โดยดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) และทำให้มูลฝอยเหลือน้อยที่สุด สำหรับผลการดำเนินงาน มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปโดยการชักลากของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกวัน ปริมาณขยะก่อนและหลังทำกิจกรรม ดังนี้ ปริมาณขยะทั้งหมดก่อนดำเนินการ 1,674 กิโลกรัม/วัน เฉลี่ยต่อคน 0.84 กิโลกรัม/วัน (ปีฐานของข้อมูล ปี 2564) ปริมาณขยะทั้งหมดหลังดำเนินการ 1,010 กิโลกรัม/วัน เฉลี่ยต่อคน 0.53 กิโลกรัม/วัน (ปีฐานของข้อมูล ปี 2565) ปริมาณขยะส่วนต่างที่ลดลง 664 กิโลกรัม/วัน

ส่วนจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตบางคอแหลม เดิมมีจุดผ่อนผัน 16 จุด ผู้ค้า 168 ราย (ตามประกาศจุดผ่อนผัน 683 จุด) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ต่อมาประกาศยกเลิก ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2549 จำนวน 5 จุด ผู้ค้า 16 ราย คงเหลือจุดผ่อนผัน 11 จุด ผู้ค้า 152 ราย ประกาศยกเลิก ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 11 จุด ผู้ค้า 152 ราย (จุดผ่อนผันถูกยกเลิกทั้งหมด) ปัจจุบันประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม 2565 จำนวน 3 จุด ผู้ค้ารวม 160 ราย ได้แก่ 1.ถนนเจริญกรุง 89-91 ผู้ค้า 14 ราย เวลาทำการค้า 08.00-22.00 น. ความยาวจุด 20 เมตร ความกว้างทางเท้า 1.50 เมตร 2.บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด ถนนเจริญราษฎร์ แบ่งเป็นฝั่งบริษัทไทยวาโก้ ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองบางโคล่ ถึงประตูทางเข้าบริษัทไทยวาโก้ ผู้ค้า 8 ราย เวลาทำการค้า 08.00-22.00 น. ความยาวจุด 40 เมตร ความกว้างทางเท้า 1.50 เมตร และฝั่งตรงข้ามบริษัทไทยวาโก้ ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองบางโคล่ ถึงอาคารเลขที่ 4236/197 ผู้ค้า 82 ราย เวลาทำการค้า 08.00-22.00 น. ความยาวจุด 140 เมตร ความกว้างทางเท้า 1.50 เมตร และ 3.ตลาดบางคอแหลม ผู้ค้า 56 ราย เวลาทำการค้า 08.00-22.00 น. ความยาวจุด 126 เมตร ความกว้างทางเท้า 1.20 เมตร ตั้งแต่ปากซอยเจริญกรุง 107 ถึงหน้ามัสยิดอัสสละฟรียะห์ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่หลังเลิกทำการค้าในแต่ละวัน

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางคอแหลม สำนักเทศกิจ ชาวชุมชนร่วมใจพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น