วธ.เผย ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ให้ “ชัยพล” เป็น “อธิบดีกรมการศาสนา” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

วธ.เผย ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ให้ “ชัยพล” เป็น “อธิบดีกรมการศาสนา”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 2. นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 3. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 4. นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้ง 4 รายที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น