นายกฯชมนิทรรศการ “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” สนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกฯชมนิทรรศการ “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” สนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐ

นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” สนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐ จูงใจผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ตั้งเป้า 1 ล้านราย ภายในปี 2565
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยนางสาวบุษยพรรณ วงษ์พิไลวัฒน์ ผู้ประกอบการ SME ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ SME ONE ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ ที่มีโอกาสได้เข้าถึงบริการของภาครัฐและได้รับการผลักดันจนทำให้ธุรกิจเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ Veget Crisp ประสบความสำเร็จสามารถส่งออกจำหน่ายได้ทั่วโลก เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์งาน “หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs)” และงานพัฒนาระบบเพื่อขอรับการบริการภาครัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการช่วยเหลือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เข้าถึงการดูแลของภาครัฐ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบงานดังกล่าวให้เป็นหนึ่งใน 12 งานบริการที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของรัฐบาล โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงงาน “หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs)” เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริม SME มุ่งเน้นการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน โดยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือผลักดันการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME พร้อมทั้งกำชับให้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคน ทุกฝ่าย ที่ช่วยกันพัฒนาร่วมมือกันดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการ “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน และให้บริการประชาชน โดยผู้ประกอบการสามารถใช้หมายเลข ID เดียวในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ มุ่งเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารอันเป็นต้นทุนและอุปสรรคในการขอรับอนุญาตและการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ MSME ที่มีมากกว่า 3 ล้านราย

โดยในปีงบประมาณ 2564 สสว. ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 8 หน่วยงาน เพื่อให้การสนับสนุนแก่ MSME ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับบริการจาก สสว. ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ขณะที่ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีความร่วมมือเพิ่มเติมอีก 8 หน่วยงาน และตั้งเป้าหมายจำนวนผู้ประกอบการ MSME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมาขึ้นทะเบียนระบบ SME One ID (ทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านราย ภายในสิ้นปี 2565 ทั้งนี้ ณ เดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ประกอบการ MSME ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานพันธมิตรรวม 2,045 ราย ซึ่งล่าสุดได้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ MSME ในด้านการขยายช่องทางการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ โดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการจำนวน 1,800 ราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2565 และจะมีการพัฒนางานบริการ “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” ที่มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป ซึ่งการลงทะเบียน SME ONE ID สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Bizportal.go.th และการลงทะเบียนจะทำให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบขอรับบริการภาครัฐ รวมทั้งคอร์สการอบรมและพัฒนาสินค้า การเข้าถึงบริการของภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแหล่งเงินทุนสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้นด้วย ///

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น