" NO VICTIMS NO TEARS" โดย พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

" NO VICTIMS NO TEARS" โดย พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตา


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 " NO VICTIMS NO TEARS" ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตา โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 


ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1) พิธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 14 รางวัล โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และ 2) การจัดแสดงนิทรรศการสำคัญ 

ได้แก่ 2.1) ผลการดำเนินงานปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 2.2) ระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (E – AHT) Mobile Application PROTECT – U และระบบสารสนเทศบริหารงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (DATIPFUND) และ 2.3) นิทรรศการภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน โครงการอาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN – ACT) และสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น


พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและภาพลักษณ์ของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของการค้ามนุษย์ โดยได้ประกาศให้การป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านความมั่นคงที่มีเป้าหมายให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยมีกลไกในการบริหารจัดการภัยคุกคามทุกรูปแบบในทุกมิติแบบองค์รวม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมทั้งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ระยะ 20 ปี ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


พลเอก ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า ท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ขบวนการค้ามนุษย์ได้คิดหาวิธีการล่อลวง นำพา และกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย อาทิ การค้าประเวณี การล่อลวงเด็ก เยาวชน และผู้หญิงผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อผลิตสื่อลามกอนาจาร รวมทั้งการล่อลวงโฆษณาจัดหางานออนไลน์ เพื่อชักชวนคนไทยให้ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานในทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก โดยพัฒนาด้านการดำเนินคดี การป้องกัน การคุ้มครองที่ยึดผู้เสียหายเป็นส่วนกลาง ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล มีความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักว่าการค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัวและไม่เข้าร่วมหรือสนับสนุนกระบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ประชาชน ไม่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งขอทุกภาคส่วนในสังคมผลึกกำลัง ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐด้วย ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืนนายจุติ กล่าวว่า งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 ได้กำหนดหัวข้อหลักภายใต้ชื่อ "NO VICTIMS NO TEARS" ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตา ซึ่ง "น้ำตา" สื่อถึงความเศร้าโศก สูญเสีย พ่ายแพ้ และทรมาน หากไม่มีการค้ามนุษย์ ย่อมปราศจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และความรู้สึกด้อยค่า ไร้ศักดิ์ศรี โดยกิจกรรมสำคัญของงานในวันนี้ กระทรวง พม. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ในการเป็นแบบอย่างที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยผู้เข้ารับรางวัลได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล จากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จำนวน 3 ประเภท รวม 14 รางวัล ดังนี้ 1. ประเภทบุคคล จำนวน 7 คน 2. ประเภทหน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และ 3. ประเภทเด็กและเยาวชน จำนวน 2 คน อีกทั้งระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการที่บูธกระทรวง พม. ได้มีการมอบผลิตภัณฑ์ผลงานที่ประดิษฐ์โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นต้นเดหลีใส่กระถางเปเปอร์มาเช่ เป็นไม้มงคลที่ช่วยดูดอากาศที่เป็นพิษ และช่วยให้ผู้ที่ปลูกมีอายุยืนยาว แข็งแรง อีกทั้งนำโชคลาภ เงิน ทอง เข้าบ้านหรือร้านค้านายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป กระทรวง พม. ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน จะร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการให้บริการตามแนวทางการให้อิสระแก่ผู้เสียหาย หรือ Freedom of Movement ในการเดินทางเข้า - ออก และการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างปลอดภัย โดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เสียหาย (Voices of Victims) เพื่อกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้เสียหายตามมาตรฐานสากล และออกมาตรการเชิงป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมในทุกมิติและได้มาตรฐานในระดับสากล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น