"บิ๊กตู่" พร้อมหนุนศักยภาพสตรี เป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"บิ๊กตู่" พร้อมหนุนศักยภาพสตรี เป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

นายกฯ ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรีอย่างรอบด้าน ยกระดับ สร้างโอกาส อาชีพ คุณภาพชีวิต เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ ส่งเสริมสตรีมีบทบาท เป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลังงานสตรีขับเคลื่อนประเทศ” โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมงาน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ โดยบทบาทของสตรีในด้านครอบครัว คือ บทบาทของความเป็นแม่ที่ต้องเป็นหลักในการเลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น และสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม รวมไปถึงบทบาทของความเป็นลูกสาวที่ต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่ชรา ซึ่งนอกจากบทบาทในครอบครัว ผู้หญิงยังมีบทบาทสำคัญในหลากหลายวงการ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แสดงให้เห็นว่าสังคมให้โอกาสผู้หญิงในการเข้าถึงและยอมรับความสามารถของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมุ่งยกระดับและสร้างโอกาสของผู้หญิง โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งแผนต่าง ๆ นี้เชื่อมโยงไปถึงการกำหนดแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการต่าง ๆ ของสมาชิกกองทุนที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำเพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาในท้องที่ของตนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึง การให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนฯ ว่า นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สมาชิกร่วมกันทำโครงการไปแล้วกว่า 24,683 โครงการ และให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกว่า 65,891 โครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมคณะทำงานทุกระดับทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อน รวมทั้งสมาชิกที่ช่วยกันระดมความคิดเห็นและออกแบบโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนตนเอง จนทำให้โครงการประสบความสำเร็จ เช่น โครงการ “ร้านค้าของชุมชน เพื่อชุมชน” ของชุมชนบ้านเขารวกน้อย จ.ลพบุรี โครงการ “จากเส้นด้ายสู่การทอเป็นลวดลาย กลายเป็นผ้าไทยที่ทอด้วยใจ” ของกลุ่มทอผ้าบ้านเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นต้น จากภาพความสำเร็จเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีที่เหมาะสมต่อการได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไปมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การจัดจำหน่าย และการออกแบบที่มีความทันสมัยแต่คงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและชุมชน รักษาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาบทบาทสตรีให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถานการณ์โลก เพื่อร่วมกันเดินหน้าประเทศไปสู่โลกยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีก้าวสู่สังคม 4.0

นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและองค์กรสตรีด้วยความมั่นคง โปร่งใส เพื่อที่จะทำให้สตรีมีความมั่นคงทางรายได้ มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชนเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
.............................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น