กทม. จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน BKK Food Bank ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร เพื่อคนเปราะบางและคนจนเมือง บริหารจัดการดีสิ่งแวดล้อมดี 48 23-06-2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กทม. จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน BKK Food Bank ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร เพื่อคนเปราะบางและคนจนเมือง บริหารจัดการดีสิ่งแวดล้อมดี 48 23-06-2565เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการ BKK Food Bank เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมือง (food safety) และส่งต่อความช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง โดยมี นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานกฎหมายและคดี นางสาวธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance: SOS) พร้อมคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการเปิดกิจกรรมนำร่องโครงการ Food Bank ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย. 65) โดยระยะแรกสำนักงานเขตจะเป็นตัวกลางในการส่งมอบอาหาร และระยะที่สองจะเป็นการให้ภาคเอกชนหรือประชาชนได้ส่งมอบให้กับชุมชนโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านสำนักงานเขต เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิม รวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ และอาหารส่วนเกิน (food surplus) จากผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการส่งต่อความช่วยเหลือ (ผู้ให้) เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด คอมมิวนิตี้มอลล์ และศูนย์อาหาร (food court) สู่ผู้ที่ต้องการ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น กทม.จะดำเนินการศึกษา ออกแบบวางแผน และทำงานร่วมกับเครือข่ายในการผลักดันให้เกิด BKK Food Bank ซึ่งมูลนิธิ SOS เป็นองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจในการส่งเสริมระบบการกระจายอาหารในประเทศ โดยเป็นตัวกลางในการส่งต่ออาหารส่วนเกินเหล่านี้ไปยังผู้ที่ขาดแคลน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ซึ่งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการประชุมหารือในครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะนำไปกำหนดแนวทางเพิ่มเติมรวมถึงรูปแบบในการดำเนินการ BKK Food Bank 50 เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (food security) ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และสร้างกลไกส่งต่อความช่วยเหลือระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างยั่งยืนต่อไป

#สิ่งแวดล้อมดี
#บริหารจัดการดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น