รมว.สุชาติ มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบ แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมว.สุชาติ มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบ แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

รมว.แรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี 2565 เชิดชู “สถานประกอบกิจการต้นแบบ” จัดสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงแรงงานดำเนินการ “โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงแรงงาน จึงได้ริเริ่ม “โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” มาตั้งแต่ปี 2564 และดำเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มาส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้างนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ลูกจ้างมีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่า ด้วยการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ทำการเกษตรสำหรับบริโภค และจำหน่าย อันเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนของลูกจ้าง ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 400 แห่ง ลูกจ้างได้รับประโยชน์จากการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน จำนวน 21,557,427 บาท

“กระทรวงแรงงาน เชื่อมั่นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ตามโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ลูกจ้าง นายจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับการพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด 2) บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนด์ สปา) 4) บริษัท เกรซฟู้ด จำกัด 5) บริษัท น้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จำกัด 6) บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 7) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งเจอาร์ 2 - 38) บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด (โรงแรม เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท) 9) บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) และ 10) บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด

นอกจากนี้ มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่นในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด 2) บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด 4) บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา) 5) บริษัท น้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ จำกัด 6) บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด 7) บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 8) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งเจอาร์ 2 - 3 9) บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) และ 10) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส

“สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่นในวันนี้ จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป” อธิบดีกสร. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น