"นิพนธ์" ยก นายอำเภอ เป็นกลไกส่วนหน้า จัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ ชี้ อุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นภัยคุกคามชีวิตประชาชน เร่งบูรณาการ ศปถ.ท้องถิ่น ขับเคลื่อน "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"นิพนธ์" ยก นายอำเภอ เป็นกลไกส่วนหน้า จัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ ชี้ อุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นภัยคุกคามชีวิตประชาชน เร่งบูรณาการ ศปถ.ท้องถิ่น ขับเคลื่อน "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"..00

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้อำนวยการอำเภอ และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายอำเภอ และ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมรับฟังนโยบายภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอถือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของราชการในอำเภอโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้แก่พี่น้องประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ในการนำไปสู่ “การบำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน การยับยั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชน การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักส่วนหน้าของกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นห้องประชาชน สามารถสั่งการตอบโต้สาธารณภัยในพื้นที่อย่างถูกต้องสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน

อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นภัยคุกคามต่อการเสียชีวิตของประชาชน จำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไก ศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และศปถ.ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ของคนในพื้นที่ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

“ความสำเร็จหรือล้มเหลวทั้งหมดอยู่ที่กลไกในพื้นที่ทั้งหมด โดยนายอำเภอต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการ ดังนั้น กลไกพื้นที่จึงมีความสำคัญที่สุด การอุทิศกาย อุทิศเวลาทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด” นายนิพนธ์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น