ก.แรงงาน มอบวุฒิบัตรช่างดึงตัวถังรถยนต์ การันตีฝีมือและมีงานทำ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ก.แรงงาน มอบวุฒิบัตรช่างดึงตัวถังรถยนต์ การันตีฝีมือและมีงานทำ


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาเทคนิคการใช้เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชั่วโมง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี


นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังมอบวุฒิบัตรดังกล่าวว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ตามแนวทางประชารัฐเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐบาลและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาแรงงานในสถานประกอบกิจการให้เป็นแรงงานฝีมือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็เช่นกันเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ร่วมกันยกระดับทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการรถยนต์ เช่นการซ่อมรถยนต์และตรวจเช็คระยะ เป็นต้น ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 ผู้รับการฝึกจะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนประกอบของเครื่องมือ การใช้งานเครื่องดึงตัวถังรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การวัดผลและประเมินผล มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 20 คน โดยฝึกอบรมจนครบหลักสูตรและผ่านการฝึกจำนวน 20 คน พร้อมเข้ารับวุฒิบัตรการันตีฝีมือในวันนี้ นอกจากนี้บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับผู้ผ่านฝึกอบรมทั้งหมดเข้าทำงานยังศูนย์บริการตัวแทนจำหน่าย โตโยต้า ในจังหวัดอุบลราชธานีและทั่วประเทศด้วย


การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมอบวัสดุฝึกรวมกว่า 230,000 บาท ได้แก่บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด บริษัท ไทยฮวด จำกัด บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ คอเปอเรชั่น จำกัด บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอ๊กซอลตา โคทติ้งส์ ซิ้สเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ศูนย์เทคนิค (2006) จำกัด สำหรับใช้ในการฝึกอบรมต่อไป

หลังจากนั้น รองอธิบดีและคณะได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ พร้อ เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสีรถยนต์อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น