กทม.ขับเคลื่อนนโยบาย "สุขภาพดี" 100 วันเห็นผลเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กทม.ขับเคลื่อนนโยบาย "สุขภาพดี" 100 วันเห็นผลเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย


(3 มิ.ย. 65) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร : ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบปฐมภูมิกรุงเทพมหานครร่วมกับ สช. สสส. สปสช. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว และเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ 214 ข้อ แบ่งเป็น 9 ด้าน หนึ่งในด้านนั้นคือ "สุขภาพดี" จำนวน 34 ข้อ เพื่อการดำเนินการด้านสุขภาพดีในทุกมิติ ทั้งกายภาพและระบบสร้างเสริมสุขภาพของคนทุกคนในกรุงเทพมหานคร พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนผ่านเครื่องมือ สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเวทีกลางพัฒนาประเด็นสาธารณะสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างหาความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ธรรมนูญสุขภาพในระดับเขต หรือกติกาชุมชนบางพื้นที่ เพื่อกำหนดเป็นทิศทาง โดยมุ่งเน้นให้กองทุนสุขภาพเขตสนับสนุนกลไกระดับชุมชนให้ขับเคลื่อนการทำงานในประเด็นของชุมชนเอง ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้เร่งกำหนดเป้าหมาย 100 วันให้เห็นผลในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 4 ปี ต้องมีรูปธรรมเชิงระบบ ไม่เป็นนโยบายโปรเจกต์แล้วหายไปทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวจะดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว และเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนแพทย์ คลินิกอบอุ่น และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและระบบสุขภาพ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อน PCC คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ PCC คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาล 10-100 เตียงโรงพยาบาลเมือง คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุ IMC palliative care และเวชศาสตร์เขตเมือง และคณะกรรมการขับเคลื่อน Sand box Area baseเบื้องต้น คณะกรรมการขับเคลื่อน PCC (Primary Care Cluster : คลินิกหมอครอบครัว) จะดำเนินการระยะสั้น คือ ทำ PCC Sand box ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ การดำเนินการระยะยาว คือ ขับเคลื่อน PCC club 6 กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับเขต (พชข.) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ PCC จะดำเนินการระยะสั้น คือ การจัดทำมาตรฐานการประเมินคลินิกอบอุ่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ภาคประชาชน จะดำเนินการระยะยาว คือ พิจารณางบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาล 10-100 เตียงโรงพยาบาลเมือง จะดำเนินการระยะสั้น คือ IMC Hospital + Hospital care จะดำเนินการระยะยาว คือ ขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุ IMC palliative care จะดำเนินการระยะสั้น คือ 1. Community IMC 2. Home ward 3. IMC Hospital 4. Technology bed 5. โรงพยาบาล 10,000 เตียง จะดำเนินการระยะยาว คือ ขยายเครือข่ายไปยัง 6 กลุ่มเขต และสร้างศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองที่สมบูรณ์แบบ คณะกรรมการขับเคลื่อน Sand box Area base จะดำเนินการระยะสั้น คือ 1. สร้าง 1 ชุมชน 1 Community IMC ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ 2. สร้าง 1 ชุมชน 1 Day care ในเขตหนองแขม เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ 3. Feeder (โครงการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุและผู้พิการ + โครงการ Free Shuttle Van) 4. Telemedicine 5. ชมรมผู้สูงอายุ และ 6. กิจกรรมในศูนย์สร้างสุขทุกวัย จะดำเนินการระยะยาว คือ การขยายเครือข่ายไปยัง 6 กลุ่มเขต

“วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนนโยบาย 9 ดี 9 ด้าน คือ “ด้านสุขภาพดี” ด้วยความร่วมมือของผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมออกแบบ ปรับตัว วางระบบรูปแบบการทำงานร่วมกัน รวมถึงร่วมกันออกแบบโมเดล Sand box ให้เหมาะสมกับกทม. และหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และในส่วนของโครงการที่สามารถดำเนินการได้เลยก็ขอให้ดำเนินการทันทีอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด“ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น