นายกสภาวิชาชีพ หนุน พม.เคลื่อนมาตรฐานการให้บริการ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกสภาวิชาชีพ หนุน พม.เคลื่อนมาตรฐานการให้บริการ..00

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้ และมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งสภาวิชาชีพฯ ได้ประกาศมาตรฐานฯ สู่การบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ชู 6 มาตรฐาน 29 องค์ประกอบ ในการกำกับคุณภาพการให้บริการ นับตั้งแต่มีการประกาศบังคับใช้มาตรฐาน

นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์ นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และผู้ร่วมถ่ายทอดข้อมูล นายเสรีภาพ สมทรัพย์ เลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นางสาวจินตา ยมกรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนางสาวพรประภา สินธุนาวา เหรัญญิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ และนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

จากการที่ กระทรวง พม. ได้สอบถามไปยังผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ กว่าร้อยละ 32 ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดและองค์ประกอบของมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พม. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จึงได้บูรณาการ และเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในสังกัดกระทรวง พม.เข้าร่วมรับทราบข้อมูลดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม พม. มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ สู่การปฏิบัติจริง

ในวันนี้ พม. และหน่วยงานในสังกัด ได้จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ มาตรฐานดังกล่าว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กว่า 500 คน เพื่อให้ได้ร่วมรับรู้ สร้างความเข้าใจ และให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ในท้ายที่สุด พม.จะนำร่อง วางแนวทางขับเคลื่อน และสร้างกลไกในการกำกับมาตรฐานให้เกิดประโยน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพ และผู้ปฏิบัติงานได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น