ผู้ตรวจฯDES ติดตามภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ ในพื้นที่ ปัตตานี -เชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุม ONLINE - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้ตรวจฯDES ติดตามภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ ในพื้นที่ ปัตตานี -เชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุม ONLINE


นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


โดยมีผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ทั้งส่วนกลาง เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดปัตตานี และเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้ เน้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด อาทิ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน, โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน, โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog), โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน, โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนา STEM, โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ เป็นต้น


นอกจากนี้ยังติดตามภารกิจสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ซึ่งผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในมิติต่างๆ และที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการปรับตัวและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กล่าวย้ำว่า ขอให้หน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ มีความเข้มแข็งและเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกันทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad