รมว.พม. นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯเพิ่ม ดึงภาคีเครือข่ายช่วยแก้ปัญหา One Stop Service - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯเพิ่ม ดึงภาคีเครือข่ายช่วยแก้ปัญหา One Stop Service

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านใหม่ชัยเจริญ) ณ วัดชัยเจริญธรรม และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านน้ำยาง) ณ วัดบ้านน้ำยาง โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วยเหลือสำหรับการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและสถานการณ์โควิด - 19 ภายใต้การให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อความรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 65 เวลา 13.00 น. นายจุติ กล่าวว่า ปัญหาความยากจนของแต่ละครอบครัวมีสภาพปัญหาไม่เหมือนกัน ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงต้องแตกต่างกันออกไปและต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา แต่ผู้ที่ประสบปัญหาต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องฝึกอาชีพใหม่ๆ ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้น เพื่อไม่ให้ยากลำบากเหมือนเดิม ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ว่ามีอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด และได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาไปแล้วเท่าไร ทั้งนี้ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลขึ้นมาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ให้รวดเร็วและทั่วถึง โดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสภาพปัญหาที่พบในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง และต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเร่งด่วน คือ  ปัญหาด้านรายได้ เนื่องจากไม่มีงานทำ มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอ ไม่มีทุนประกอบอาชีพ มีหนี้สิน  และปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากป่วยเป็นโรคร้ายแรง เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง และพิการ ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านใหม่ชัยเจริญ) และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านน้ำยาง) ที่จัดตั้งขึ้นมานั้น จะได้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น