พม. เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศเสร็จแล้ว กว่า 4,000 แห่ง มุ่งช่วยกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

พม. เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั่วประเทศเสร็จแล้ว กว่า 4,000 แห่ง มุ่งช่วยกลุ่มเปราะบางแบบ One Stop Service


นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65 รัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนนโยบาย "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยเฉพาะการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 โดยได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด เพราะปัญหาประชาชน รอไม่ได้

ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือสำหรับการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัย ภายใต้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center) เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 4,355 แห่ง ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกระทรวง พม. ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 ที่ประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น